JÄMTLANDS TRAVHÄSTÄGARE kallar sina medlemmar till
ÅRSMÖTE den 13 maj 2024
Lokal: Travhästägarrummet Östersundstravet kl 18.30
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Sedan kommer nya A-tränare Tina Loft
 och presenterar sin nya andelshäst King August
Travhästägarna bjuder på förtäring. Anmäl senast den 10 maj med vändande mail.
VÄLKOMNA
Dagordning
1 Öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Fastställande av röstlängd
5 Val av två protokolljusterare som även fungerar som rösträknare
6 Godkännande av dagordning
7 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
8 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av arvoden
12 Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
13 Val av ordförande bland styrelseledamöterna på 1 år
14 Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
15 Val av ombud till Riksorganisationens årsstämma, jämte suppleanter
16 Val av tre ledamöter till valberedning, däribland sammankallande
17 Fastställande av medlemsavgift
18 Behandling av ärende som framlagts av styrelsen eller som hänskjutits till årsmötet
19 Mötets avslutande
Medlemsavgiften har två nivåer: 200 kr medlemskap i travhästägarna, 250 kr för
medlemskap i travhästägarna samt amatörsektionen
Postgirokonto 10 28 89-3 SWISH 123 51 666 32

Publicerad måndag 29 april 2024.